ကျွန်​​ေတာ်သိသမျှ(၇) သို့​​မဟုတ် တိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​၏ ​​ေန့​​စဉ်ဘဝကိုလွှမ်း​​မိုး​​သည့်​​ ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​များ​​

လူတို့​​မှီတင်း​​​ေနထိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်း​​ကျင်နှင့်​​ ယဉ်​​ေကျး​​မှုသည် အြမဲပင်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်။​ ကမ္ဘာ​​ေပါ်ရှိ လူမျိုး​​စုတိုင်း​​တွင် မိမိတို့​​ ​​ေနထိုင်ရာ​​ေဒသနှင့်​​ လိုက်​​ေလျာညီ​​ေထွြဖစ်​​ေစရန် ဖန်တီး​​တည်​​ေဆာက်ထား​​​ေသာ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်​​ေကျး​​မှုပံုစံ အသီး​​သီး​​ရှိြကသည်။​ ြမန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်း​​ရင်း​​သား​​လူမျိုး​​​ေပါင်း​​စံု စုစည်း​​​ေနထိုင်ရာ နိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်သည်။​ တိုင်း​​ရင်း​​သား​​အား​​လံုး​​၌ ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​များ​​၊​ ​​ေဆာင်ဓ​​ေလ့​​များ​​နှင့်​​ ​​ေြပာင်ဓ​​ေလ့​​များ​​ဟူ၍ အမျိုး​​မျိုး​​ရှိြကသည်။​ ထိုဓ​​ေလ့​​ထံုး​​စံများ​​အနက်မှ တဘူး​​ (Taboo) ​​ေခါ် ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​အ​​ေြကာင်း​​ကို တင်ြပလိုပါသည်။​

တဘူး​​(Taboo) သည် ယဉ်​​ေကျး​​မှု၏ အစိတ်အပိုင်း​​တစ်ခုြဖစ်၍ အယူသည်း​​ြခင်း​​နှင့်​​ အတူတွဲလျက် ​​ေတွ့​​ရသည်။​ “Taboo”ဟူ​​ေသာ ​​ေဝါဟာရမှာ ​​ေပါ်လီနီး​​ရှား​​လူမျိုး​​တို့​​၏ အသံုး​​အနှံုး​​ြဖစ်၍ “တား​​ြမစ်ထား​​ြခင်း​​” ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။​ တဘူး​​သည် ဆန့်​​ကျင်ဘက်ြဖစ်​​ေသာ အဓိပ္ပါယ်များ​​ကိုလည်း​​ ​​ေဖာ်ြပလျက်ရှိသည်။​ တဘူး​​သည် အထွဋ်အြမတ်ထား​​ြခင်း​​၊​ တန်ဖိုး​​ထား​​ြခင်း​​သ​​ေဘာကို ​​ေဆာင်သည်။​ တနည်း​​အား​​ြဖင့်​​ ြကည်ညို ​​ေလး​​စား​​ြခင်း​​ သ​​ေဘာကို​​ေဆာင်သည်။​ တနည်း​​အား​​ြဖင့်​​ ြကည်ညို​​ေလး​​စား​​ထိုက်၍ ​​ေရှာင်ြကဉ်ရြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ထို့​​အြပင် တဘူး​​၏ အဓိပ္ပါယ်၌ သဘာဝထက် လွန်ကဲြခင်း​​၊​ ထူး​​ဆန်း​​ြခင်း​​နှင့်​​ အန္တရာယ်ရှိြခင်း​​သ​​ေဘာကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ရသည်။​ ဆိုလိုသည်မှာ ​​ေြကာက်ရွံ့​​၍ ​​ေရှာင်ြကဉ်ရြခင်း​​ပင်ြဖစ်သည်။​ တချို့​​တဘူး​​များ​​တွင်မူ မသန့်​​ရှင်း​​​ေသာ အရာဟု ယူဆ၍ ​​ေရှာင်ြကဉ်ရြခင်း​​ သ​​ေဘာကိုလည်း​​ ​​ေတွ့​​ရသည်။​

တဘူး​​၏ ဆိုလိုရင်း​​မှာ တား​​ြမစ်ြခင်း​​၊​ ကန့်​​သတ်ချုပ်ြခယ်ြခင်း​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ထိုသို့​​ တား​​ြမစ်ြခင်း​​မှာ ဥပ​​ေဒြဖင့်​​ သိသာထင်ရှား​​စွာ ြပဌာန်း​​တား​​ြမစ်ထား​​သည့်​​ တား​​ြမစ်ချက်မျိုး​​ မဟုတ်​​ေပ။​ လူ့​​အဖွဲ့​​အစည်း​​တစ်ခုအတွင်း​​ရှိ လူများ​​လိုက်နာရန် ဓ​​ေလ့​​ထံုး​​စံက သတ်မှတ်​​ေပး​​ထား​​​ေသာ တား​​ြမစ်ချက်မျိုး​​ြဖစ်သည်။​ “တဘူး​​ဆိုသည်မှာ လူများ​​တရား​​ဝင်​​ေရး​​သား​​ ြပဌာန်း​​ထား​​ြခင်း​​မရှိသည့်​​ ​​ေရှး​​အကျဆံုး​​ ဥပ​​ေဒသ (The oldest human unwritten code of law )ြဖစ်သည်” ဟု ပညာရှင်များ​​က ဆိုြကသည်။​ တိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​၏ ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​များ​​ကို ​​ေလ့​​လာြကည့်​​ပါက လူမှု​​ေရး​​ဆိုင်ရာ ထိန်း​​ချုပ်ြခင်း​​ (Social control) သ​​ေဘာကို အထင်အရှား​​​ေတွ့​​နိုင်သည်။​

လူတို့​​၏ ​​ေန့​​စဉ်ဘဝတွင် ရင်ဆိုင်ြကံု​​ေတွ့​​​ေနရ​​ေသာ
(၁) လူမှု​​ေရး​​ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ​​ ( ဥပမာ -​​ေဆွမျိုး​​​ေတာ်စပ်ြခင်း​​၊​ ​​ေစ့​​စပ်​​ေြကာင်း​​လမ်း​​ြခင်း​​၊​ လက်ထပ်ထိမ်း​​ ြမား​​ြခင်း​​ ၊​ ကင်ပွန်း​​တပ်ြခင်း​​ )
(၂) စီး​​ပွား​​​ေရး​​ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ​​ (ဥပမာ-​​ေတာင်ယာခုတ်ြခင်း​​၊​ ​​ေကာက်ရိတ်သိမ်း​​ြခင်း​​၊​ အမဲလိုက်ြခင်း​​)
(၃) ဘာသာ​​ေရး​​ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ​​ (ဥပမာ-ဘုရား​​ပွဲကျင်း​​ပပံု၊​ ရိုး​​ရာနတ်ပူ​​ေဇာ်ြခင်း​​၊​ ရှင်ြပုပွဲ) နှင့်​​
(၄) အုပ်ချုပ်​​ေရး​​ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ​​ (ဥပမာ-အရိုက်အရာဆက်ခံြခင်း​​၊​ ​​ေဒသဆိုင်ရာ ဥပ​​ေဒသများ​​၊​အြကီး​​အကဲ ​​ေရွး​​ချယ်ြခင်း​​) စသည့်​​ အ​​ေြကာင်း​​ကိစ္စတိုင်း​​တွင် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​များ​​အား​​လံုး​​ကို ​​ေလ့​​လာြကည့်​​ပါက -
(က) လှုပ်ရှား​​မှုြပုရာတွင် ​​ေရှာင်ြကဉ်ရ​​ေသာ ဓ​​ေလ့​​ (Tabooed Act )
(ခ ) လူပုဂ္ဂိုလ်များ​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ​​ေရှာင်ြကဉ်ရ​​ေသာ ဓ​​ေလ့​​ (Tabooed Person )
(ဂ ) အရာဝတ္ထုများ​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ​​ေရှာင်ြကဉ်ရ​​ေသာ ဓ​​ေလ့​​ (Tabooed Things ) နှင့်​​
(ဃ) စကား​​​ေြပာဆိုသံုး​​နှုန်း​​ရာတွင် ​​ေရှာင်ြကဉ်ရ​​ေသာ ဓ​​ေလ့​​ (Tabooed Words ) စသည့်​​ ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​ အမျိုး​​မျိုး​​ကို ​​ေတွ့​​ရသည်။​

တိုင်း​​ရင်း​​သား​​များ​​သည် တဘူး​​ချိုး​​​ေဖာက်မိမည်ကို အလွန်​​ေြကာက်ရွံ့​​ြကသည်။​ ထိုသို့​​ ချိုး​​​ေဖာက်မိပါက ချိုး​​​ေဖာက်သူနှင့်​​ ၎င်း​၏​​ေဆွမျိုး​​အသိုင်း​​အဝိုင်း​​ အပါအဝင် တဘူး​​သတ်မှတ်ထား​​​ေသာ အဖွဲ့​​အစည်း​​အတွင်း​​ အချိန်မ​​ေရွး​​ ြကီး​​မား​​​ေသာအန္တရာယ် ကျ​​ေရာက်နိုင်သည်ဟု ယူဆ​​ေလ့​​ရှိြကသည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ တိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​၏ ​​ေန့​​စဉ်ဘဝကို လွှမ်း​​မိုး​​နိုင်စွမ်း​​ရှိသည့်​​ Taboo (​​ေခါ်) ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​များ​​အား​​ လူအများ​​နား​​လည် သိရှိသင့်​​သည်ဟု ယူဆသည့်​​အတွက် တိုင်း​​ရင်း​​သား​​အချို့​​၏ ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​များ​​နှင့်​​ တွဲဖက်​​ေဖာ်ြပရြခင်း​​ ြဖစ်ပါသည်။​

လှုပ်ရှား​​မှုြပုရာတွင် ​​ေရှာင်ြကဉ်ရ​​ေသာ ဓ​​ေလ့​​ထံုး​​စံများ​​နှင့်​​ပတ်သက်၍ ​​ေလ့​​လာပါက ရှမ်း​​ြပည်နယ်​​ေတာင်ပိုင်း​​ က​​ေလာြမို့​​နယ် ပိန္နဲပင်​​ေကျး​​ရွာ​​ေန “တအန်း​​ပ​​ေလာင်” တိုင်း​​ရင်း​​သား​​များ​​သည် ယာခင်း​​မှအြပန် ​​ေပါက်တူး​​ကို ထမ်း​​ရာတွင် အသွား​​ရှိသည့်​​ဘက်ကို အ​​ေနာက်ဘက်တွင်ထား​​၍ ထမ်း​​ရသည်။​ ​​ေပါက်တူး​​ကို ​​ေြမြကီး​​​ေပါ်တွင် ဒရွတ်တိုက်ဆွဲ၍ မလာရ​​ေပ။​ ထိုသို့​​ ြပုမိပါက သူရဲတ​​ေစ္ဆများ​​ကပ်၍ ပါလာြပီး​​ ​​ေနမ​​ေကာင်း​​ြဖစ်တတ်သည်ဟု ယံုြကည်ြကသည်။​ စစ်ကိုင်း​​တိုင်း​​ ဗန်း​​​ေမာက်ြမို့​​နယ် ​​ေဟာ်​​ေယာ​​ေကျး​​ရွာ​​ေန “ကနန်း​​”တိုင်း​​ရင်း​​သား​​များ​​သည် စပါး​​တလင်း​​နယ်​​ေနစဉ် ထိုတလင်း​​အတွင်း​​ ဖိနပ်စီး​​၍ မဝင်ရ​​ေပ။​ ဝင်မိပါက စပါး​​အထွက်နည်း​​တတ်သည်ဟု ယူဆြကသည်။​ ​​ေလလည်း​​ မချွန်ရ​​ေပ။​ ဤယံုြကည်မှုများ​​ကို ကနန်း​​​ေကျး​​ရွာ ၂၄ရွာရှိ ရွာအ​​ေတာ်များ​​များ​​တွင် ​​ေတွ့​​နိုင်သည်။​

လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ​​ေရှာင်ြကဉ်ရ​​ေသာဓ​​ေလ့​​အချို့​​ကို ​​ေဖာ်ြပရ​​ေသာ် ရှမ်း​​ြပည်နယ် အ​​ေရှ့​​​ေြမာက်ပိုင်း​​ ​​ေလာက်ကိုင်နှင့်​​ ကုန်ြကမ်း​​​ေဒသမှ “ကိုး​​ကန့်​​”တိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​၏ အသုဘအခမ်း​​အနား​​သို့​​ ကိုယ်ဝန်​​ေဆာင် အမျိုး​​သမီး​​များ​​ မသွား​​ရ​​ေပ၊​ အိမ်ရှင်မှ လံုး​​ဝလက်မခံလို​​ေပ။​ ထိုသို့​​ ကိုယ်ဝန်​​ေဆာင်အမျိုး​​သမီး​​များ​​ လာ​​ေရာက်ခဲ့​​ပါက ​​ေသသူအတွက် ရည်စူး​​၍ြပုလုပ်​​ေသာ ကုသိုလ်​​ေကာင်း​​မှုများ​​ အချည်း​​အနှီး​​ြဖစ်တတ်သည်ဟု ယံုြကည်ြက​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ ​​ေရှာင်ြကဉ်ရြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ချင်း​​ြပည်နယ်​​ေတာင်ပိုင်း​​ မင်တပ်ြမို့​​နယ်အတွင်း​​ရှိ “မွင်း​​”မျိုး​​နွယ်စုဝင် ချင်း​​တိုင်း​​ရင်း​​သား​​များ​​သည် လက်ထပ်ထိမ်း​​ြမား​​ရာတွင် “ဘူခို”မျိုး​​ (လက်ထပ်၍ရ​​ေသာ အမျိုး​​) ကိုသာ အိမ်​​ေထာင်ဖက်အြဖစ် ​​ေရွး​​ချယ်​​ေလ့​​ရှိြပီး​​ “ဒူး​​”မျိုး​​ (လက်ထပ်ယူ၍ မရ​​ေသာအမျိုး​​)များ​​ကို အိမ်​​ေထာင်ဖက်အြဖစ် ​​ေရွး​​ချယ်ြခင်း​​မြပုရန် တား​​ြမစ်ထား​​သည်။​ ထိုတိုင်း​​ရင်း​​သား​​များ​​၏ ဖ ဘက်လိုက် ​​ေဆွမျိုး​​​ေတာ်စပ်ပံုစနစ် (Patrilineal Kinship System) အရ ဖခင်ဘက်မှ ​​ေတာ်စပ်​​ေသာ​​ေဆွမျိုး​​များ​​ (ဒူး​​မျိုး​​)ကို ​​ေသွး​​သား​​ရင်း​​ချာများ​​အြဖစ် သတ်မှတ်ထား​​ြခင်း​​​ေြကာင့်​​ အိမ်​​ေထာင်ဖက်အြဖစ်မှ ​​ေရွး​​ချယ်ရန် ​​ေရှာင်ြကဉ်ရြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​

အရာဝတ္ထုများ​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ ​​ေရှာင်ြကဉ်ရ​​ေသာ ဓ​​ေလ့​​ကို ပဲခူး​​တိုင်း​​ မွန်စံြပ​​ေကျး​​ရွာ​​ေန “မွန်”တိုင်း​​ရင်း​​သူ အမျိုး​​သမီး​​များ​​သည် ကိုယ်ဝန်(၇)လခန့်​​မှ စတင်ကာ မီး​​ဖွား​​ရာတွင် အသံုး​​ြပုရန် မီး​​​ေနထင်း​​ကို ြကိုတင်စု​​ေဆာင်း​​​ေလ့​​ ရှိြကသည်။​ ထင်း​​အြဖစ်အသံုး​​ြပုရန် သစ်ပင်ခုတ်လှဲရာတွင် အြခား​​သစ်ပင်များ​​နှင့်​​ ချံုပုတ်​​ေပါ်သို့​​ ကန့်​​လန့်​​ြဖတ်လဲကျသွား​​​ေသာ သစ်ပင်မျိုး​​ကို မီး​​​ေနထင်း​​အြဖစ် အသံုး​​ြပုရန် ​​ေရှာင်ြကဉ်ြကသည်။​ ထိုကဲ့​​သို့​​​ေသာ သစ်ပင်မျိုး​​ကို အသံုး​​ြပုမိပါက မိခင်​​ေရာ က​​ေလး​​ပါ အန္တရာယ်ကျ​​ေရာက် နိုင်သည်၊​ ကျန်း​​မာ​​ေရး​​ထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ယံုြကည်ြကသည်။​ ကယား​​ြပည်နယ်ရှိ “​​ေဂဘား​​” တိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် စပါး​​ရိတ်သိမ်း​​​ေနချိန်တွင် ဂျီ​​ေသ​​ေကာင်ကို ​​ေတာင်ယာထဲမှြဖတ်၍ သယ်ယူမသွား​​ရ​​ေပ။​ ဂျီ​​ေသ​​ေကာင်​​ေြကာင့်​​ စပါး​​လိပ်ြပာလွင့်​​တတ်၍ ​​ေနာင်နှစ်တွင် စပါး​​အထွက်နည်း​​မည်ဟု ယူဆြခင်း​​​ေြကာင့်​​ြဖစ်သည်။​

စကား​​​ေြပာဆိုသံုး​​နှုန်း​​ရာတွင် ​​ေရှာင်ြကဉ်ရ​​ေသာ ဓ​​ေလ့​​နှင့်​​ ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စား​​ဖွယ်​​ေကာင်း​​​ေသာ ဓ​​ေလ့​​ထံုး​​စံတစ်ခုမှာ ရှမ်း​​ြပည်နယ်​​ေြမာက်ပိုင်း​​ ကျိုင်း​​တံုြမို့​​ပတ်ဝန်း​​ကျင်​​ေဒသရှိ “အခါ”တိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​၏ ရိုး​​ရာရွာအချို့​​တွင် လူတစ်ဦး​​နှင့်​​တစ်ဦး​​ ​​ေြပာဆိုဆက်ဆံရာ၌ အမည်နာမကို ​​ေခါ်ဆိုသံုး​​စွဲြခင်း​​ မြပုရ​​ေပ။​ အမည်နာမကို ​​ေသသည့်​​အခါမှသာ ​​ေခါ်ခွင့်​​ရှိြက​​ေလသည်။​ “ကယား​​”တိုင်း​​ရင်း​​သား​​တို့​​သည် မိမိတို့​​၏ မိဘများ​​၏အမည်ကို မည်သူမည်ဝါဟူ၍ ​​ေခါ်​​ေဝါ်​​ေြပာြခင်း​​မြပုရ​​ေပ။​ မိဘများ​​ ​​ေသဆံုး​​သွား​​ခဲ့​​လျှင် အထူး​​ပင် သတိြပု၍ ​​ေရှာင်ြကဉ်ြကရသည်။​ ထို့​​အြပင် လူနှစ်ဦး​​သည် တစ်ဦး​​နှင့်​​တစ်ဦး​​ နာမည်ဆင်တူြဖစ်​​ေနပါက တစ်ဦး​​၏အမည်ကို တစ်ဦး​​ကမ​​ေခါ်ဘဲ တစ်ဦး​​နှင့်​​တစ်ဦး​​ “မွီ”ဟု ​​ေခါ်​​ေဝါ်​​ေလ့​​ရှိြကသည်။​

အထက်ပါ ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​များ​​အြပင် အြခား​​တိုင်း​​ရင်း​​သား​​အသီး​​သီး​​၌လည်း​​ မိမိတို့​​ရိုး​​ရာဓ​​ေလ့​​ထံုး​​စံအရ ြပဌာန်း​​ထား​​​ေသာ ​​ေရှာင်ဓ​​ေလ့​​အမျိုး​​မျိုး​​ရှိြကပါသည်။​ ကျွန်​​ေတာ်သိသမျှသာ တင်ြပထား​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

လင်း​​ဦး​​ (စိတ်ပညာ)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 2/16/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign