ကျွန်​​ေတာ်သိသမျှ ( ၃ )


ကျွန်​​ေတာ်သည် ဂီတ​​ေလာကမှ လူတစ်​​ေယာက်ြဖစ်၍ ဂီတနှင့်​​ပတ်သက််ြပီး​​ အြခား​​မိတ်​​ေဆွသူငယ်ချင်း​​များ​​ ဗဟုသုတရရှိ​​ေစရန် ဒီပို့​​စ်​​ေလး​​ကို ​​ေရး​​လိုက်ရြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

“တ​​ေယာ”ကို လူတိုင်း​​ြမင်ဖူး​​၍ တ​​ေယာ၏ သာယာနာ​​ေပျာ်ဖွယ်​​ေတး​​သံသာကိုလည်း​​ ြကား​​ဖူး​​ြကမည် ြဖစ်ပါသည်။​ သို့​​ရာတွင် တ​​ေယာ၏ သမိုင်း​​​ေြကာင်း​​ကိုမူ သိသူနည်း​​လိမ့်​​မည်ဟုထင်ပါသည်။​ သို့​​ြဖစ်၍ တ​​ေယာအ​​ေြကာင်း​​ သိ​​ေကာင်း​​စရာအချို့​​ကို တင်ြပလိုပါ၏။​

တ​​ေယာြပုလုပ်ပံု
“တ​​ေယာ”သည် ြကိုး​​တပ်တူရိယာတစ်မျိုး​​ြဖစ်သည်။​ မူလက တ​​ေယာသည် ယ​​ေန့​​အသံုး​​ြပု​​ေနြက​​ေသာ တ​​ေယာ​​ေလာက် သာယာနာ​​ေပျာ်ဖွယ်မ​​ေကာင်း​​​ေပ။​ ခရစ်နှစ် ၁၆ဝဝြပည့်​​ခန့်​​တွင်​​ေပါ်​​ေသာ တ​​ေယာလုပ်သူ “နိကို​​ေလာအား​​မာတီ”နှင့်​​ “အန်တိုနီး​​ယပ်စထရား​​ဒီဗဲရီယပ်” တို့​​ လက်ရာ​​ေကာင်း​​ြခင်း​​​ေြကာင့်​​ ယခုအခါ တ​​ေယာသံသည် အလွန်သာယာနာ​​ေပျာ်ဖွယ်ရှိ​​ေပသည်။​ တ​​ေယာလုပ်ရာတွင် လက်ရာ​​ေကာင်း​​သြဖင့်​​ နာမည်​​ေကျာ်ြကား​​​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မှာ “ဂျူဇက်​​ေပကွနိယဲရီ” ြဖစ်သည်။​
တ​​ေယာသံ ​​ေကာင်း​​၊​ မ​​ေကာင်း​​မှာ အသံုး​​ြပု​​ေသာ သစ်သား​​​ေပါ်မူတည်သည်။​ တ​​ေယာလုပ်ရန် သစ်သား​​ကို
အသား​​​ေသ​​ေအာင် နှစ်ချို့​​ထား​​ရသည်။​ သစ်သား​​အမျိုး​​အစား​​ကိုလည်း​​ အထူး​​​ေရွး​​ချယ်ရ၏။​ သို့​​မှသာလျှင် တ​​ေယာလုပ်ရာ၌ ပါဝင်​​ေသာ သစ်သား​​အစိတ်အပိုင်း​​တို့​​သည် ခံုး​​ြခင်း​​၊​ အက်ြခင်း​​၊​ လိမ်ြခင်း​​၊​ ကွဲြခင်း​​ မရှိနိုင်​​ေတာ့​​​ေပ။​ တ​​ေယာလုပ်ရာတွင် သစ်သား​​အစိတ်အပိုင်း​​ အမျိုး​​​ေပါင်း​​ ၇၀ ​​ေကျာ်ြဖင့်​​ ြပုလုပ်ရ၏။​ လိုရာပံုစံအတိုင်း​​ သစ်သား​​ကို ခွဲြခမ်း​​စိတ်ြဖာ၍ အပိုင်း​​အစတို့​​ကို အံကျ​​ေအာင် ​​ေကာ်ြဖင့်​​ ဆက်စပ်ရ၏။​ အြပီး​​သတ်၌ တ​​ေယာကို အ​​ေရာင်တင်​​ေပး​​ရ၏။​
တ​​ေယာတွင်ပါဝင်​​ေသာ အစိတ်အပိုင်း​​တို့​​တွင် အရပ်စကား​​ြဖင့်​​ တ​​ေယာအိုး​​ဟု​​ေခါ်​​ေသာ ကိုယ်ထည်သည်
အ​​ေရး​​ြကီး​​ဆံုး​​ြဖစ်၏။​ တ​​ေယာကိုယ်ကို ပါး​​လွှာ​​ေသာ ပျဉ်း​​ြပား​​ြဖင့်​​ ြပုလုပ်ရ၏။​ တ​​ေယာကိုယ်၌ ​​ေကျာပိုင်း​​နှင့်​​ ဝမ်း​​ပိုင်း​​ကို ​​ေဘး​​ပတ်လည်၌ သစ်သား​​​ေပါင်ြဖင့်​​ ဆက်စပ်ထား​​သည်။​ ထို​​ေပါင်ကို ​​ေဘး​​ပတ်ဟု​​ေခါ်သည်။​ ပျဉ်နှစ်ချပ်ကို အရှည်လိုက်စပ်၍​​ေကျာပိုင်း​​ကို လုပ်ရစြမဲြဖစ်သည်။​ သို့​​​ေသာ် တစ်ခါတစ်ရံ ပျဉ်တစ်ချပ်တည်း​​နှင့်​​ စပ်၍ လုပ်သည်လည်း​​ရှိသည်။​ တ​​ေယာသည် ​​ေသး​​သွယ်​​ေသာ လည်တံရှိသည်။​ လည်တံအထက်ပိုင်း​​၌ ​​ေအာက်ဘက်သို့​​အနည်း​​ငယ်​​ေကာ့​​၍ဆင်း​​​ေသာ​​ေခါင်း​​ပိုင်း​​ရှိသည်။​ထို​​ေခါင်း​​ပိုင်း​​၏ ​​ေဘး​​တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် အ​​ေပါက်နှစ်ခုစီရှိရာ ​​ေပါင်း​​ ​​ေလး​​​ေပါက်ြဖစ်သည်။​ ထို​​ေလး​​​ေပါက်တွင် “​​ေသာ့​​”ဟု​​ေခါ်​​ေသာ တ​​ေယာြကိုး​​ ချည်တံ ​​ေလး​​ခုရှိသည်။​ လည်တံထိပ်မှစ၍ ဝမ်း​​ဗိုက်၏ သံုး​​ပံုတစ်ပံု​​ေကျာ်အထိ​​ေရာက်၍ ရှည်လျား​​​ေသာ လက်​​ေပါက်ပျဉ်သည် ဝမ်း​​၌ ကပ်လျက်တည်ရှိသည်။​ ဝိုက်​​ေန​​ေသာ နှုတ်ခမ်း​​တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် သံချတ်သဏ္ဍန် ​​ေလ​​ေပါက်တစ်​​ေပါက်စီ ရှိသည်။​ ဝမ်း​​ဗိုက်၏အဆံုး​​ပိုင်း​​တွင် ကိုယ်ထည်သံုး​​ပံုတစ်ပံုနီး​​ပါး​​မျှ အြမီး​​ပိုင်း​​ရှိသည်။​ အြမီး​​ပိုင်း​​နှင့်​​ လက်​​ေပါက်ပျဉ်ြကား​​တွင် ြကိုး​​ခံုရှိသည်။​ ​​ေသာ့​​​ေလး​​​ေချာင်း​​မှစ၍ ချည်လိုက်​​ေသာ တ​​ေယာြကိုး​​​ေလး​​​ေချာင်း​​သည် လက်​​ေပါက်ပျဉ်တစ်​​ေလျှာက် ဆင်း​​သွား​​ြပီး​​လျှင် ြကိုး​​ခံုကို​​ေကျာ်ကာ အြမီး​​ပိုင်း​​၌ တစ်ဖန်ချည်လျက်သား​​ရှိရသည်။​ အသံအတင်း​​အ​​ေလျာ့​​ လိုရာကို “​​ေသာ့​​”လှည့်​​ကာ ြကိုး​​ညှိ​​ေပး​​ရသည်။​
တ​​ေယာကိုယ်တွင်း​​၌ အသံဩဇာြဖစ်​​ေစ​​ေသာ အသံ​​ေထာက်ပါရှိသည်။​ ထိုအသံ​​ေထာက်သည် ြကိုး​​ခံု
ညာဘက်​​ေအာက်နား​​တွင်ရှိ၍ ဝမ်း​​ဗိုက်နှင့်​​​ေကျာကို အံကျ​​ေအာင်​​ေထာက်လျက် ရှိသည်။​ အသံ​​ေထာက်ကို ​​ေနရာအတိအကျ ​​ေထာက်မထား​​လျှင် တ​​ေယာသံပျက်သည်။​ ​​ေရှး​​အခါက တ​​ေယာြကိုး​​များ​​ကို “သိုး​​အူ”နှင့်​​ အြခား​​တိရစ္ဆာန်အူတို့​​ြဖင့်​​ ြပုလုပ်ခဲ့​​ြက၏။​ ယခုကာလတွင် တ​​ေယာြကိုး​​ြပုလုပ်ရာ၌ ပထမြကိုး​​ကို သတ္တုြဖင့်​​ လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ဒုတိယ၊​ တတိယနှင့်​​ စတုတ္ထြကိုး​​တို့​​ကို ​​ေငွနန်း​​၊​ ​​ေြကး​​နန်း​​၊​ ဒန်သတ္တုနန်း​​ြဖင့်​​ ကွပ်ထား​​​ေသာ တိရစ္ဆာန်အူြကိုး​​ြဖင့်​​လည်း​​​ေကာင်း​​ လုပ်ြကသည်။​

တ​​ေယာထိုး​​နည်း​​
တ​​ေယာကို ဘိုး​​တံြဖင့်​​ ထိုး​​ရ၏။​ ဘိုး​​တံသည် ၂ရလက်မခန့်​​ရှည်သည်။​ ဘိုး​​တံ၌ ြမင်း​​ြမီး​​​ေပါင်း​​ ၁၅ဝခန့်​​ကို
စုစည်း​​၍ ဆွဲချည်ထား​​သည်။​ ယခု​​ေခတ်သံုး​​ ဘိုး​​တံကို “ဖရန်ဆွာတူး​​အက်”ဆိုသူ ြပင်သစ်လူမျိုး​​တစ်ဦး​​က ၁၇၀၀ ြပည့်​​နှစ်​​ေနာက်ပိုင်း​​တွင် တီထွင်ခဲ့​​သည်။​ ထိုတီထွင်မှု​​ေြကာင့်​​ ​​ေရှး​​က ဘိုး​​တံကို ခပ်​​ေကွး​​​ေကွး​​ြပုလုပ်ြက ​​ေသာ်လည်း​​ ယခုအခါ ဘိုး​​တံကို ခပ်ဆန့်​​ဆန့်​​ြပုလုပ်ြကသြဖင့်​​ အနည်း​​ငယ် ရှည်လျား​​​ေပါ့​​ပါး​​လာသည်။​
တ​​ေယာထိုး​​ရာ၌ တ​​ေယာအြမီး​​ပိုင်း​​ကို ဘယ်ပခံုး​​​ေပါ်တွင်တင်၍ ​​ေမး​​ြဖင့်​​ညှပ်ြပီး​​လျှင် ဘယ်ဘက်လက်သည်
လက်​​ေပါက်ပျဉ်ကို တ​​ေယာ၏လည်တံ​​ေအာက်မှ လျှို၍ ကိုင်ရသည်။​ လက်​​ေလး​​​ေချာင်း​​၏ထိပ်သည် ြကိုး​​​ေလး​​​ေချာင်း​​ကို လိုသလိုနှိပ်​​ေပး​​ရသည်။​ လက်မမှာ ထိန်း​​ရံုသာ ထိန်း​​​ေပး​​ရ၏။​ တ​​ေယာဘိုး​​တံကို ြကိုး​​ခံု ​​ေရှ့​​တစ်လက်မခန့်​​တွင် ြကိုး​​ခံုနှင့်​​ မျဉ်း​​ြပိုင်ထား​​ကာ တ​​ေယာြကိုး​​​ေပါ်တင်၍ ​​ေရှ့​​တိုး​​ ​​ေနာက်ငင်ဆွဲရသည်။​ ထိုအခါ ဘိုး​​တံ၏ြမင်း​​ြမီး​​သည် ြကိုး​​ြဖင့်​​ထိကာ အသံထွက်​​ေလသည်။​

နိုင်ငံတကာသံုး​​ တ​​ေယာအမျိုး​​မျိုး​​
အ​​ေရှ့​​တိုင်း​​နိုင်ငံများ​​နှင့်​​ အစ္စလာမ်အယူဝါဒ ထွန်း​​ကား​​​ေသာနိုင်ငံများ​​တွင် တ​​ေယာများ​​သည် လည်တံရှည်
တ​​ေယာများ​​ြဖစ်ြကသည်။​ တရုတ်နိုင်ငံသံုး​​ “ဟူချင်”ဟု​​ေခါ်​​ေသာ တ​​ေယာမှာ ဝါး​​ကိုယ်ထည်နှင့်​​ ​​ေသး​​သွယ်​​ေသာ လည်တံရှိ၏။​ ဝါး​​ကိုယ်ထည်၏တစ်ဘက်ကို အသံအလို့​​ငှာ ​​ေြမွ​​ေရခွံြဖင့်​​ ကျက်ထား​​သည်။​ဘိုး​​တံမှာ တ​​ေယာနှင့်​​ သီး​​ြခား​​မဟုတ်။​ တ​​ေယာြကိုး​​ြဖင့်​​ ​​ေထွး​​​ေရာယှက်တင် ဆက်ထား​​သည်။​ ဂျပန်တ​​ေယာမှာမူ ြကိုး​​သံုး​​​ေချာင်း​​ တပ်​​ေသာ “ကိုကျူ”​​ေခါ် တ​​ေယာြဖစ်၏။​ မာလာယုကျွန်း​​ဆွယ်နှင့်​​ ဘာလီကျွန်း​​တို့​​တွင် အုန်း​​မှုတ်ခွံကို သား​​​ေရြဖင့်​​ ကျက်ထား​​​ေသာ တ​​ေယာကို အသံုး​​ြပု​​ေလ့​​ရှိြကသည်။​
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဇာတ်နိမ့်​​သူ လူမျိုး​​တို့​​ အသံုး​​ြပု​​ေသာတ​​ေယာမှာမူ ကိုယ်ထည်၏​​ေကျာဘက်၌ လံုး​​ဝန်း​​၍
ဝမ်း​​ဘက်တွင် ခွက်​​ေနသည်။​ အသံအလို့​​ငှာ သား​​​ေရြဖင့်​​ ကျက်ထား​​သည်။​ အချို့​​တ​​ေယာတို့​​၌ တ​​ေယာြကိုး​​ သံုး​​​ေလး​​​ေချာင်း​​ကို ထံုး​​စံအတိုင်း​​တပ်ထား​​သည့်​​အြပင်တ​​ေယာဝမ်း​​ဗိုက်တွင် ြကိုး​​အပိုများ​​ြမှုပ်၍ ထည့်​​ထား​​သည်။​ သ​​ေဘာမှာ မူလြကိုး​​မှထွက်​​ေပါ်လာ​​ေသာအသံအလိုက် အပိုြကိုး​​များ​​က ြမည်ဟည်း​​​ေစရန်ြဖစ်သည်။​ အချို့​​ တ​​ေယာတို့​​မှာ ကိုယ်ထည်သည် ပုလင်း​​ပံု​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​၊​ ပန်း​​သီး​​ပံု​​ေသာ်လည်း​​​ေကာင်း​​ ရှိြကသည်။​
ြမန်မာနိုင်ငံ၌ တ​​ေယာတူရိယာကို ကုန်း​​​ေဘာင်​​ေခတ်တွင် သံုး​​စွဲတီး​​မှုတ်​​ေြကာင်း​​ အ​​ေစာဆံုး​​ ​​ေတွ့​​ရှိရ၏။​
“တ​​ေယာြပား​​”နှင့်​​ “အုန်း​​မှုတ်တ​​ေယာ”ဟူ၍ နှစ်မျိုး​​ရှိသည်။​ ကုန်း​​​ေဘာင်​​ေခတ်တ​​ေယာများ​​သည် ​​ေရှး​​ြမန်မာ တ​​ေယာစစ်စစ်များ​​ြဖစ်ြကြပီး​​ ြကိုး​​သံုး​​​ေချာင်တပ်ဆင်ထား​​သည်။​တ​​ေယာထိုး​​နည်မှာ အ​​ေနာက်နိုင်ငံတ​​ေယာများ​​ ထိုး​​နည်း​​အတိုင်း​​မဟုတ်ဘဲ တ​​ေယာ​​ေခါင်း​​ကို အ​​ေပါ်​​ေထာင်လျက်ထိုး​​ြကသည်။​ တ​​ေယာြကိုး​​ကို ြမင်း​​ြမီး​​၊​ တိရစ္ဆာန်အူ၊​ ပိုး​​ြကိုး​​တို့​​ြဖင့်​​ ြပုလုပ်၏။​ ​​ေရှး​​ြမန်မာ တ​​ေယာြပား​​ကို မွန်လူမျိုး​​များ​​၏ တီး​​ဝိုင်း​​တွင် ယ​​ေန့​​တိုင် ​​ေတွ့​​ြမင်နိုင်​​ေသး​​သည်။​

တရုတ်နိုင်ငံမှ တ​​ေယာအကယ်ဒမီ​​ေကျာင်း​​
တရုတ်နိုင်ငံ ​​ေပကျင်း​​တွင် Missouri Southern Suzuki Violin Academy (MSSVA)ကို ဖွင့်​​လှစ် ထား​​သည်။​
၎င်း​ MSSVA သည် ​​ေတး​​ဂီတ တက္ကသိုလ်၏ လက်​​ေအာက်ခံြဖစ်သည်။​ ၎င်း​အကယ်ဒမီ အဖွဲ့​​ဝင်များ​​မှာ အများ​​အား​​ြဖင့်​​ အထက်တန်း​​ ​​ေကျာင်း​​သား​​အရွယ်များ​​ ြဖစ်ြက၏။​ အချို့​​မှာ အသက်​​ေလး​​နှစ်အရွယ် က​​ေလး​​ငယ်များ​​ ြဖစ်ြကသည်။​ ၎င်း​ အကယ်ဒမီ​​ေကျာင်း​​ကို တည်​​ေထာင်သူမှာ Dr.Shinichi Sujuki methad ြဖစ်သည်။​ အဆိုပါ အကယ်ဒမီ​​ေကျာင်း​​တွင် သင်ြကား​​​ေသာ ​​ေတး​​ဂီတနည်း​​စနစ်ကို Sujuki methadဟု​​ေခါ်ြပီး​​ ရိုး​​ရာ​​ေတး​​ဂီတ အ​​ေြခခံြဖင့်​​ တီထွင်ထား​​​ေသာ​​ေြကာင့်​​ အံဝင်ခွင်ကျမှုရှိသည်။​
ယင်း​​ အကယ်ဒမီ​​ေကျာင်း​​၏ ဒါရိုက်တာ Dr.Kexi Lui က “ကျွန်​​ေတာ်ရဲ့​​​ေတး​​ဂီတသင်ြကား​​ဆရာများ​​ရဲ့​​
ြကိုး​​ပမ်း​​မှု​​ေြကာင့်​​ ​​ေကာင်း​​မွန်တဲ့​​ရလဒ်များ​​ ြဖစ်​​ေပါ်ခဲ့​​ပါတယ်။​ ဒီအတွက် ကျွန်​​ေတာ်များ​​စွာ ဝမ်း​​​ေြမာက်ဝမ်း​​သာ ြဖစ်ရပါတယ်” ဟူ၍ ​​ေြပာြကား​​ခဲ့​​သည်။​ Sujuki ၏ ​​ေတး​​ဂီတ သင်ြကား​​မှုနည်း​​စနစ်သည် အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံတွင် လွန်စွာ လူသိများ​​ထင်ရှား​​​ေကျာ်ြကား​​သည်ဟု Dr.Kexi Lui က ဆိုပါသည်။​ထို အကယ်ဒမီ​​ေကျာင်း​​သို့​​ မြကာခဏ ဆိုသလို နိုင်ငံြခား​​ဧည့်​​သည်များ​​ လာ​​ေရာက်​​ေလ့​​လာြကရာ ၎င်း​​​ေကျာင်း​​မှ က​​ေလး​​သူငယ်များ​​က “ြကိုဆိုပါသည်။​ ြကိုဆိုပါသည်” ဟူ​​ေသာ သံြပိုင်​​ေတး​​သီချင်း​​ြဖင့်​​ သီဆို​​ေြဖ​​ေဖျာ်ြကသြဖင့်​​ ဧည့်​​သည်များ​​ အာရ​​ေကျနပ်မှု ရရှိသည်ဟု သိရပါသည်။​

ကျွန်​​ေတာ်သိသမျှသာ တင်ြပထား​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​
Lin Oo ( psy )


Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/07/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign