ဂစ်တာသင်တန်း​​သို့​​ ဖိတ်ြကား​​ြခင်း​​

blog မိတ်​​ေဆွများ​​ခင်ဗျား​​..... ကျွန်​​ေတာ်၏ ဂစ်တာသင်တန်း​​​​ေလး​​ကို ဖွင့်​​လှစ်လိုက်ြပီ ြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​၊​ လာ​​ေရာက်​​ေလ့​​လာ သင်ယူနိုင်ပါြပီြဖစ်ပါ​​ေြကာင်း​​ ဖိတ်ြကား​​အပ်ပါသည်ခင်ဗျား​​။​
www.linoo2007-guitarlessons.blogspot.com

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/18/2008. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign