ဘာသာ​​ေရး​​နယ်ပယ်မှ ြပုြပင်ဖွယ်ရာများ​​

ဝန်း​​သိုြမို့​​သို့​​​ေရာက်ခိုက် ရင်း​​နှီး​​​ေသာ မိတ်​​ေဆွတစ်​​ေယာက်၏ ဖိတ်ြကား​​ချက်အရ ​​ေရာက်ရှိသွား​​သည်။​ သူ့​​အိမ်၌ ဝန်း​​သိုြမို့​​ ​​ေကျး​​ဇူး​​ရှင် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ခန္တီး​​ဆရာ​​ေတာ်ဘုရား​​ြကီး​​(၁၂၅၆-၁၃၄၈)၏ ပံု​​ေတာ်ကို ​​ေတွ့​​ရသည်။​ အ​​ေြကာင်း​​ကို စံုစမ်း​​ြကည့်​​ရာ ​​ေအာက်ပါအတိုင်း​​ သိရှိရသည်။​
“ကျွန်​​ေတာ့်​​အိမ်ဝင်း​​ထဲဂျီ(​​ေချ)တစ်​​ေကာင်​​ေရာက်လာတယ်ဗျ။​ကျွန်​​ေတာ်တာဝန်ထမ်း​​​ေဆာင်ခဲ့​​တာ နယ်အနှံ့​​ပဲ။​ တစ်ခါမှ မြကံုဖူး​​ဘူး​​။​ ​​ေတာ်​​ေတာ်​​ေလး​​ အံ့​​ဩသွား​​တယ်။​ ဒါနဲ့​​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ လူြကီး​​​ေတွကို ​​ေမး​​စမ်း​​ြကည့်​​ရတယ်။​ လူြကီး​​​ေတွက အိမ်ကလူ​​ေတွ ​​ေသ​​ေြကပျက်စီး​​တတ်တယ်၊​ ရပ်ရွာ ြမို့​​ရွာ ပျက်တတ်တယ် စသည်ြဖင့်​​ ​​ေပါ့​​​ေလ။​ ​​ေြပာြက၊​ ဆိုြကတာ စံု​​ေနတာပဲ။​ တစ်​​ေယာက် တစ်မျိုး​​ဆိုပါ​​ေတာ့​​။​ ကျွန်​​ေတာ်လည်း​​ဟုတ်​​ေသာ်ရှိ၊​ မဟုတ်​​ေသာ်ရှိတစ်နိုင်ငံလံုး​​ကြကည်ညိုကိုး​​ကွယ်​​ေနြကတဲ့​​ ခန္တီး​​ဆရာ​​ေတာ် ဘုရား​​ြကီး​​ကို ​​ေမး​​​ေလျှာက်ရရင် သိပ်​​ေကာင်း​​မှာပဲလို့​​ ​​ေတွး​​မိလိုက်တယ်။​ တိုတို​​ေြပာရရင် ခန္တီး​​ဆရာ​​ေတာ်ဘုရား​​ြကီး​​ကို သွား​​ပင့်​​တယ်ဗျာ။​ ည​​ေနပိုင်း​​ ြကွလာမယ့်​​အချိန် အမိန့်​​ရှိတယ်။​ ြကွလာ​​ေတာ့​​ ဆရာ​​ေတာ်ကို အ​​ေအး​​ကပ်ြပီး​​ အကျိုး​​အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေလျှာက်လိုက်တယ်။​ အဆိုး​​အ​​ေကာင်း​​လည်း​​ အမိန့်​​ရှိပါဘုရား​​ ဆိုြပီး​​​ေတာ့​​ ဂျီ(​​ေချ)ဝင်တဲ့​​အ​​ေြကာင်း​​ ​​ေလျှာက် ရတာ​​ေပါ့​​။​ ပရိတ်တရား​​​ေတာ်ကိုလည်း​​ ချီး​​ြမှင့်​​​ေပး​​ပါတယ်။​”
“ဆရာ​​ေတာ်က​​ေတာ့​​ ​​ေအး​​​ေအး​​ပဲ။​ ဘယ်လိုအမိန့်​​ရှိလဲဆို​​ေတာ့​​ “ထန်း​​သီး​​​ေြကွခိုက်၊​ ကျီး​​နင်း​​ခိုက် ြဖစ်တတ်တဲ့​​ သဘာဝ​​ေတွပါ”။​ ​​ေနာက်ြပီး​​ “​​ေရှး​​လူြကီး​​သူမ​​ေတွ ​​ေြပာဆိုြကတာလဲ ထံုး​​စံရှိခဲ့​​လို့​​ ​​ေြပာြကဆိုြက မှတ်သား​​ထား​​ ြကတာပါ။​ မုချြဖစ်နိုင်တယ်လို့​​ မဆိုပါဘူး​​” တဲ့​​ဗျ။​
​​ေနာက်ြပီး​​​ေတာ့​​-
“သာသနာနဲ့​​ ြကံုြကိုက်ခိုက်မှာ ရတနာြမတ်သံုး​​ပါး​​ရဲ့​​ ဂုဏ်​​ေတာ်​​ေတွကို မမှိတ်မသုန် ယံုယံုြကည်ြကည် ဆည်း​​ကပ်ကိုး​​ကွယ်ရင် အန္တရာယ်ကင်း​​မှာပါပဲ” တဲ့​​။​ “သံသယ မကင်း​​ဘူး​​ထင်ရင် ပရိတ်တရား​​နာ၊​ ပရိတ်ရွတ် လုပ်ရင်လဲ ရပါတယ်” တဲ့​​ ။​ ကျွန်​​ေတာ့်​​နား​​ထဲ စွဲသွား​​တဲ့​​စကား​​တစ်ခွန်း​​က​​ေတာ့​​ ဂျီ(​​ေချ)ဝင်ရင် လူ​​ေသ တတ်တယ်၊​ ြမို့​​ရွာပျက်စီး​​တတ်တယ် ဆိုတာ​​ေတွဟာ ဘုရား​​​ေဟာ ​​ေဒသနာမဟုတ်ဘူး​​ဆိုတဲ့​​ ဩဝါဒပါ ပဲ။​


ဤကား​​ ကျွန်​​ေတာ့်​​မိတ်​​ေဆွထံမှ ြကား​​နာမှတ်သား​​ရ​​ေသာ ြမတ်နိုး​​ဖွယ်ရာစကား​​များ​​ြဖစ်ပါ၏။​ ​​ေတာ်​​ေပ​​ေသး​​၏။​ အြခား​​သူတစ်ဦး​​ဦး​​ဆိုလျှင် ​​ေဗဒင်​​ေမး​​၊​ ယြတာ​​ေချ စသြဖင့်​​ အလုပ်ရှုပ်သွား​​နိုင်၏။​ အသိဉာဏ်ပညာဦး​​စင်္ီး​​​ေသာ ဘာသာ သာသနာယံုြကည်မှု​​ေြကာင့်​​ ဝိပဿနာထိပ်​​ေခါင်တင် ​​ေကျး​​ဇူး​​ရှင် ခန္တီး​​ဆရာ​​ေတာ်ဘုရား​​ြကီး​​ကိုလည်း​​ ဖူး​​ြမင်လိုက်ရ၏။​ ကျိုး​​​ေြကာင်း​​ဆက်နွယ်​​ေသာ တရား​​​ေကာင်း​​ကိုလည်း​​ နာြကား​​ခွင့်​​ ရလိုက်၏။​ သံသယကင်း​​ြပီး​​ ကျန်း​​မာချမ်း​​သာြခင်း​​ဂုဏ်ကိုလည်း​​ ရရှိလိုက်၏။​ အဘယ်မျှ မွန်ြမတ်ပါသနည်း​​။​
​​ေလာကီသား​​တို့​​အတွက် ​​ေလာကီကိစ္စများ​​သည်လည်း​​ မလွဲမ​​ေသွ ြကံုြကရ၏။​ နိဗ္ဗာန်မ​​ေရာက်မချင်း​​ ​​ေလာကီ ကိစ္စများ​​ ​​ေဆာင်ရွက်​​ေနြကရဦး​​မည်သာ ြဖစ်၏။​ သို့​​​ေသာ် “တစ်ဆင့်​​စကား​​ ​​ေြပာသံြကား​​ကာမျှြဖင့်​​ မှန်ြပီဟု မယူနှင့်​​၊​ ဘိုး​​​ေဘး​​စဉ်ဆက် ဆိုထံုး​​စကား​​ြဖင့်​​လည်း​​ မှန်ြပီဟု မယူနှင့်​​၊​ ဤသို့​​ြဖစ်ဖူး​​၏ဟူ​​ေသာ ​​ေရှး​​စကား​​မျှြဖင့်​​လည်း​​ မှန်ြပီဟု မယူနှင့်​​....” စ​​ေသာ (အံ၊​-၁၊​၁၈၉) ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ ​​ေဒသနာ​​ေတာ်ကို ​​ေထာက်ချင့်​​၍ တစ်ဖက်သတ် တစ်ယူတန် အစွဲမြပင်း​​ထန်ြကဖို့​​ လိုပါ၏။​
စာ​​ေရး​​သူတို့​​ငယ်ငယ်က မိဘဘိုး​​ဘွား​​တို့​​ ဆံုး​​မသည်ကို သတိြပုမိပါ၏။​ “ဟဲ့​​ ​​ေကာင်​​ေလး​​၊​ ညြကီး​​မိုး​​ချုပ် ​​ေလျှာက်မလည်နဲ့​​၊​ သရဲ ကုပ်ချိုး​​လိမ့်​​မယ်” စသြဖင့်​​ ဆံုး​​မသွန်သင်ခဲ့​​၏။​ အမှန်မှာ ညဉ့်​​အချိန်မ​​ေတာ် သွား​​လာ သြဖင့်​​ အ​​ေပါင်း​​အသင်း​​မှား​​ြပီး​​ ပျက်စီး​​နိုင်၏။​ ညဉ့်​​မိုက်သြဖင့်​​ အဆိပ်ရှိသတ္တဝါများ​​ နင်း​​မိနိုင်ြခင်း​​၊​ တွင်း​​ကျွံနိုင်ြခင်း​​ စ​​ေသာ ဆိုး​​ြပစ်များ​​စွာရှိ၏။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ စာ​​ေရး​​သူတို့​​အား​​ ဘိုး​​ဘွား​​မိဘတို့​​က သတိ​​ေပး​​ြပီး​​ ြခိမ်း​​​ေြခာက်ခဲ့​​၏။​ ထို​​ေကျး​​ဇူး​​​ေြကာင့်​​ မ​​ေတွ့​​ြကံုသင့်​​​ေသာ အမှား​​များ​​ ​​ေရှာင်ရှား​​နိုင်ခဲ့​​၏။​ ကုပ်ချိုး​​တတ်သည့်​​ သရဲကိုပင် ​​ေကျး​​ဇူး​​တင်ရ​​ေတာ့​​မလိုလို ြဖစ်ရပါ၏။​ ထိုနည်း​​တူ အြခား​​​ေသာ ​​ေရှး​​ရိုး​​စဉ်လာ စကား​​များ​​လည်း​​ ရှိပါ​​ေသး​​၏။​ ချင့်​​ချိန်တတ်ဖို့​​၊​ စဉ်း​​စား​​တတ်ဖို့​​ သတိ​​ေပး​​ တင်ြပရြခင်း​​ ြဖစ်ပါ၏။​
စစ်ကိုင်း​​တိုင်း​​ ​​ေရွှဟသင်္ာဆရာ​​ေတာ်ဘုရား​​ြကီး​​ ပ​​ေဒသာဆံုး​​မစာများ​​ (စာ-၃၃)၌ ​​ေရး​​ဖွဲ့​​ထား​​သည့်​​
* ဉာဏ်ဝီရိယ၊​ ရှိတံုက၊​ ကိစ္စြပီး​​သည်သာ။​
* ဆန္ဒရှိက၊​ မှုကိစ္စ၊​ ြပီး​​တတ်ြကသည်သာ။​
* စိတ်ဓါတ်​​ေဆာင်က၊​ မှုကိစ္စ၊​ ြပီး​​တတ်ြကသည်သာ။​
ဟူသည့်​​အတိုင်း​​ အရာရာ၌ ဉာဏ်ယှဉ်၍ ဆင်ြခင်တတ်​​ေသာ ပညာရှိဖို့​​ လို၏။​ သို့​​မှသာ အကျိုး​​မရှိ​​ေသာ ယံုြကည်စွဲလမ်း​​မှုများ​​ ​​ေပျာက်ကွယ်ြပီး​​ ​​ေလာကီ ​​ေလာကုတ္တရာ နှစ်ြဖာ​​ေသာ ​​ေကာင်း​​ကျိုး​​များ​​ ရရှိနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။​
Lin Oo (psy)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 1/03/2008. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign