ကျွန်​​ေတာ်သိသမျှ ( ၁ )
“ဆူမို” Sumo သည်် ဂျပန်ရိုး​​ရာ နပန်း​​သတ်ပွဲပင် ြဖစ်ပါသည်။​ ယင်း​​အား​​ကစား​​နည်း​​မှာ အကင်္ျီဗလာ နပန်း​​သမား​​နှစ်ဦး​​က အချင်း​​ ၄ဒဿမ ၅မီတာရှိ ြမက်ထံုး​​များ​​ြဖင့်​​ ြကိုး​​ဝိုင်း​​သဖွယ်ြပုလုပ်ထား​​​ေသာ ရွှံ့​​သား​​​ေြမြပင်​​ေပါ်တွင် ယှဉ်ြပိုင် နပန်း​​သတ်ရြခင်း​​ြဖစ်သည်။​ ြမက်ထံုး​​ြကိုး​​ကို ထက်ဝက်မျှ ​​ေြမထဲတွင် ြမှပ်ထား​​သည်။​ ယှဉ်ြပိုင်သူတို့​​၏ခါး​​တွင် “မာဝါရှီ” ​​ေခါ် ခါး​​ဝတ်မှလွဲ၍ မည်သည့်​​အဝတ်စား​​မှလွဲ၍ ဝတ်မထား​​ြက​​ေပ။​
ယှဉ်ြပိုင်သည့်​​ နပန်း​​သမား​​နှစ်ဦး​​က တစ်ဦး​​၏ မာဝါရှီ ခါး​​ဝတ်ကို အမိအရဆုပ်ကိုင်၍ တစ်ဖက်လူကို ​​ေြမြပင်​​ေပါ်သို့​​ ​​ေကျာနှင့်​​ကျ​​ေအာင် (သို့​​မဟုတ်)စည်း​​ဝိုင်း​​အြပင်ဘက်သို့​​ကျ​​ေအာင် တွန်း​​ထိုး​​နိုင်ြခင်း​​ သည် ဆူမိုနပန်း​​သတ်ပွဲ၏ အဓိကနည်း​​နိဿရည်း​​ြဖစ်သည်။​ ဆူမိုသတ်ပွဲ၏ ထူး​​ြခား​​ချက်မှာ ကိုယ်အ​​ေလး​​ချိန် ကန့်​​သတ်မှုမရှိြခင်း​​ပင်ြဖစ်သည်။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ စိန်​​ေခါ်သူတစ်ဦး​​အဖို့​​ မိမိြပိုင်ဘက် သည် မိမိထက် ခန္ဓာကိုယ် နှစ်ဆြကီး​​သူြဖစ်ပါ​​ေစ ၊​ မိမိကိ်ုယ်ကို ယံုြကည်မှုြဖင့်​​ ဝင်​​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်ရ ​​ေသာ “ဆူမိုစိတ်ဓါတ်”ပင်ြဖစ်သည်။​ ယင်း​​​ေြကာင့်​​ ဆူမိုြပိုင်ပွဲဝင်မည့်​​သူတစ်ဦး​​အတွက် အဓိကလိုအပ် ချက်မှာ စိတ်ဓါတ်နှင့်​​ခွန်အား​​ပင် ြဖစ်သည်။​ ဆူမိုသမား​​တိုင်း​​ အရိုး​​အဆစ်သန်မာသူ၊​ အရပ်အ​​ေမာင်း​​ ​​ေကာင်း​​သူ (အနည်း​​ဆံုး​​ ၅​​ေပ ၁၁လက်မ ) ြဖစ်ရမည်။​ ​​ေြခလက်သန်မာ၍ ကိုယ်ခန္ဓာြကီး​​ထွား​​ရမည်။​ ဆူမိုြပိုင်ပွဲတွင် မိမိခွန်အား​​ကိုသံုး​​၍ ြပိုင်ဘက်ကို ယှဉ်ြပိုင်မည်ဟူ​​ေသာ ခိုင်မာသည့်​​ ဇွဲ သတ္တိစိတ်ဓါတ် သည် အဓိကြဖစ်သည်။​ ဤစိတ်ဓါတ်မျိုး​​ ရရှိ​​ေစရန် ဆူမိုသမား​​တိုင်း​​ “ဆာမူရိုင်း​​ဆံထံုး​​”ကို ထား​​ရသည်။​
ဆူမိုနပန်း​​သမား​​တစ်​​ေယာက်ြဖစ်ရန်လည်း​​ မလွယ်ကူ​​ေပ။​ ထို့​​​ေြကာင့်​​ ဆူမိုသမား​​ဦး​​​ေရ နည်း​​ပါး​​ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​ ဆူမိုသမား​​တစ်ဦး​​သည် ​​ေန့​​စဉ် ပရိုတိန်း​​ဓါတ်များ​​​ေသာ “ချန်ကို”​​ေခါ် သား​​ြပွမ်း​​ဟင်း​​ရည် နှင့်​​ အာဟာရကို စား​​​ေသာက်ရသည်။​ စား​​ြပီး​​တိုင်း​​ တစ်​​ေမှး​​အိပ်စက်အနား​​ယူရသည်။​ နံနက်​​ေစာ​​ေစာ ထ၍ ​​ေလ့​​ကျင့်​​ရသည်။​ ​​ေနထိုင် စား​​​ေသာက်စဉ်မှာပင် မိမိကိုယ်ကို စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသူအြဖစ် အြမဲသတိရှိ​​ေနရမည် ြဖစ်သည်။​
အဆိုပါ ဆူမိုနပန်း​​သတ်ပွဲများ​​ကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ် အခမ်း​​အနား​​များ​​ြဖင့်​​ စည်ကား​​သိုက်ြမိုက်စွာ ကျင်း​​ပြမဲြဖစ်သည်။​ ြပိုင်ပွဲကျင်း​​ပပံုမှာ ဦး​​စွာပထမ “ယိုဘီဒါရှီ” ​​ေခါ် ဒိုင်လူြကီး​​က နပန်း​​သတ်သမား​​ များ​​ ကွင်း​​ထဲသို့​​ ဝင်မလာခင် ယှဉ်ြပိုင်ြကရမည့်​​ နပန်း​​သမား​​၏ အမည်ကို ​​ေဖာ်ထုတ်​​ေြကြငာ​​ေပး​​ သည်။​ ယင်း​​​ေနာက် နပန်း​​သမား​​များ​​က ကွင်း​​ကို သန့်​​စင်​​ေပး​​သည့်​​အ​​ေနြဖင့်​​ ဆား​​များ​​ကို လက်ြဖင့်​​ ဆုပ်၍ ပက်ဖျန်း​​​ေပး​​ြကသည်။​
ထို့​​​ေနာက် “ရှီကို”​​ေခါ် ဟန်​​ေရး​​ြပြကရသည်။​ ဤသည်မှာ ​​ေြခနှစ်​​ေချာင်း​​ကိုကား​​၍ မတ်မတ်ရပ်ကာ ​​ေြခတစ်ဖက်​​ေြမှာက်၍ ​​ေအာက်သို့​​ ​​ေဆာင့်​​နင်း​​ြခင်း​​၊​ ထို့​​​ေနာက် အလား​​တူ အြခား​​​ေြခတစ်ဖက်ကို လည်း​​ ​​ေြမှာက်၍ ​​ေဆာင့်​​နင်း​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်။​
နပန်း​​သတ်ရာတွင် တာဝန်ယူရသည့်​​ ဒိုင်လူြကီး​​ကို “ဂျိုဂျီ” ဟု ​​ေခါ်ြကသည်။​ နပန်း​​သတ်ပွဲ စတင်သည် နှင့်​​ နပန်း​​သမား​​များ​​သည် “ရှီကီရီ”​​ေခါ် ကွင်း​​လယ်တွင်ကုန်း​​၍ တစ်ဦး​​ကိုတစ်ဦး​​ မျက်နှာချင်း​​ဆိုင်ကာ လက်သီး​​ဆုပ်ကို ​​ေအာက်​​ေြခသဲြပင်​​ေပါ်သို့​​ ​​ေထာက်ထား​​ရသည်။​ ဤလှုပ်ရှား​​မှုကို ဂျိုဂျီ​​ေခါ် ဒိုင်လူြကီး​​က ပွဲစရန် အချက်မ​​ေပး​​မချင်း​​ အြကိမ်အနည်း​​ငယ်မျှ လုပ်ြပရသည်။​
ထို့​​​ေနာက် ဒိုင်လူြကီး​​က ြပိုင်ပွဲစတင်ရန်အချက်​​ေပး​​လိုက်သည့်​​အခါ တစ်ဦး​​နှင့်​​တစ်ဦး​​ တွန်း​​ထိုး​​ရိုက် ပုတ်ြခင်း​​၊​ ​​ေြခနှင့်​​ခတ်ြခင်း​​၊​ ​​ေြခလိမ်ြခင်း​​ သိုမဟုတ် ခါး​​ဝတ်ကိုဆုပ်ကိုင်ကာ ​​ေြမှာက်၍ရလျှင် တစ်ဖက် လူကို ကွင်ြပင်သို့​​ လွှင့်​​ပစ်ြခင်း​​တို့​​ကို ြကိုး​​ပမ်း​​ရသည်။​ ပွဲတစ်ပွဲ အြပီး​​သတ်သည်ဆိုြခင်း​​မှာ နပန်း​​သမား​​တစ်ဦး​​ကို ကွင်း​​ထဲမှ အြပင်သို့​​​ေရာက်သွား​​​ေအာင် ြပုလုပ်နိုင်ြခင်း​​ (ဝါ) ြပိုင်ဘက်၏ ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ​​ေြမြပင်နှင့်​​ထိ​​ေအာင် လုပ်နိုင်ြခင်း​​ ြဖစ်သည်။​
သမိုင်း​​​ေြကာင်း​​အရဆိုလျှင် ဆူမို နပန်း​​သတ်ပွဲများ​​သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့​​​ေသာနှစ်​​ေပါင်း​​ ၁၅၀၀ ​​ေကျာ် ကတည်း​​က ​​ေပါ်​​ေပါက်လာခဲ့​​သည်။​ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ​​ေရှး​​​ေဟာင်း​​သမိုင်း​​မှတ်တမ်း​​များ​​ အဆိုအရ ဆူမိုသည် ဂျပန်ဧကရာဇ်မင်း​​ြမတ်၏ ​​ေရှ့​​​ေမှာက်တွင် ကစား​​ရသည့်​​ အား​​ကစား​​နည်း​​ြဖစ်သည်။​ ​​ေအဒီ ၇၃၀ ဝန်း​​ကျင်​​ေလာက်တွင် ဧကရာဇ်ဘုရင်မင်း​​ြမတ်က ပထမဦး​​ဆံုး​​ြပိုင်ပွဲကို ကျင်း​​ပ​​ေပး​​ခဲ့​​သည်။​
ထိုအချိန်မှစ၍ အမျိုး​​သား​​ရိုး​​ရာ အား​​ကစား​​အြဖစ် ဆူမိုသည် ​​ေကျာ်ြကား​​လာြပီး​​ နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လ ရရက်​​ေန့​​တွင် ဧကရာဇ်မင်း​​ြမတ်၏ နန်း​​​ေတာ်အတွင်း​​၌ ကျင်း​​ပစြမဲြဖစ်သည်။​
“အီတို”​​ေခတ် (၁၆၀၃-၁၈၆၇)တွင် ​​ေြကး​​တန်း​​စား​​ ဆူမိုနပန်း​​သမား​​များ​​ ​​ေပါ်​​ေပါက်လာခဲ့​​သည်။​ ထိုစဉ်ကာလ၌ “ရှင်တို” ဘုရား​​​ေကျာင်း​​နှင့်​​ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်း​​ြကီး​​​ေကျာင်း​​များ​​၌ ဆူမိုနပန်း​​သတ်ြပိုင်ပွဲ များ​​ ကျင်း​​ပ၍ ရန်ပံု​​ေငွများ​​ ရှာ​​ေဖွခဲ့​​ြကသည်။​ အဆိုပါ ြပိုင်ပွဲများ​​ကို “ကန်ဂျင်ဇူမို” ဟု ​​ေခါ်​​ေဝါ်ြက သည်။​ ဤသို့​​ြဖင့်​​ ​​ေြကး​​တန်း​​စား​​ ဆူမိုသက်တမ်း​​သည် အနှစ် ၃၀၀ ြကာြမင့်​​ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် “​​ေမဂျီ”​​ေခတ် (၁၈၆၈-၁၉၁၂)တွင် ​​ေခတ်သစ်ဂျပန်နိုင်ငံ စတင်​​ေပါ်ထွန်း​​လာသည်နှင့်​​အတူ ​​ေြကး​​တန်း​​စား​​ ဆူမိုကစား​​ပွဲများ​​လည်း​​ ပိုမိုထွန်း​​ကား​​ ကျယ်ြပန့်​​လာခဲ့​​သည်မှာ “ရှိုဝါ”​​ေခတ် (၁၉၂၆) တိုင်​​ေအာင်ပင်ြဖစ်သည်။​
၁၉၃၀ ြပည့်​​နှစ်များ​​၌ “ဖူတာဘာရာမာ”ဆိုသူသည် ဆူမိုသူရဲ​​ေကာင်း​​တစ်​​ေယာက်ြဖစ်သည်သာမက နိုင်ငံဂုဏ်​​ေဆာင် ဆူမိုနပန်း​​သမား​​ အြဖစ်လည်း​​ ​​ေကျာ်ြကား​​ခဲ့​​သည်။​ သူသည် နပန်း​​သမား​​ အ​​ေြမာက် များ​​စွာကို အရှံုး​​မရှိ ယှဉ်ြပိုင်​​ေအာင်နိုင်ခဲ့​​ြပီး​​ ဆူမိုနပန်း​​သတ်ပွဲ​​ေပါင်း​​ ၉ဂပွဲမျှ ယှဉ်ြပိုင်အနိုင်ရခဲ့​​သည်။​ သူ့​​စံချန်ကို မည်သူမျှ မချိုး​​နိုင်​​ေသး​​​ေပ။​ ထို့​​ြပင် သူသည် “ဆူမို”ကို သန်း​​​ေပါင်း​​များ​​စွာ​​ေသာ လူသား​​များ​​ စိတ်ဝင်စား​​​ေအာင် ဆွဲ​​ေဆာင်နိုင်ခဲ့​​သူ ြဖစ်သည်။​
၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံြခား​​ထိပ်တန်း​​ ဆူမိုနပန်း​​သမား​​တစ်ဦး​​ ပါဝင်ယှဉ်ြပိုင်ြခင်း​​မှစတင်၍ ဆူမို သမိုင်း​​သစ်ကို စတင်ခဲ့​​သည်။​ အဆိုပါြပိုင်ပွဲ၌ ဂျပန်ဆူမိုသမား​​များ​​ကို ​​ေအာင်ပွဲခံသွား​​ခဲ့​​​ေသာ နိုင်ငံြခား​​သား​​မှာ အြခား​​သူမဟုတ်၊​ ဟာဝိုင်ရီကျွန်း​​မှ “ဂျက်ဆီတာကာမီယာမာ”ဆိုသူ ြဖစ်သည်။​ သူသည် ဂျပန်နွယ်ဖွား​​ အ​​ေမရိကန်နိုင်ငံသား​​ ြဖစ်သည်။​ ယင်း​​သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နှစ်များ​​စွာ ​​ေအာင်လံလွှင့်​​ခဲ့​​ြပီး​​​ေနာက် ဆူမို​​ေလာကမှ အနား​​ယူသွား​​​ေလသည်။​
၁၉၈၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုြမို့​​ရှိ ကျိုဂိုဂူ​​ေဒသတွင် “နယူး​​ကိုကူဂျီကန်” အမည်ရှိ အမျိုး​​သား​​အား​​ကစား​​ခန်း​​မသစ်၌ ဆူမိုနပန်း​​သတ်ြပိုင်ပွဲကို စတင်ကျင်း​​ပ၍ ဆူမိုသမိုင်း​​သစ်ကို စတင်ခဲ့​​သည်။​ အဆိုပါ ကိုကူဂျီကန် အမျိုး​​သား​​ အား​​ကစား​​ခန်း​​မသစ်၌ ၁၉၈၅ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ရက်​​ေန့​​တွင် ဆူမိုနပန်း​​သတ်ြပိုင်ပွဲကို စတင်ကျင်း​​ပခဲ့​​သည်။​ ယင်း​​ြပိုင်ပွဲသို့​​ ခန်း​​လံုး​​ြပည့်​​ ၁၅ရက် ပတ်လံုး​​ အား​​ကစား​​ဝါသနာရှင်များ​​ ြကွ​​ေရာက်အား​​​ေပး​​ ြကည့်​​ရှု့​​ခဲ့​​ြကသည်။​ ယင်း​​ြပိုင်ပွဲတွင် ထိပ်တန်း​​ဆူမိုနပန်း​​သမား​​ြဖစ်သူ “ချီယိုနိုဖူဂျီ”က ၁၅-၀ မှတ်ြဖင့်​​ အြပတ်အသတ်အနိုင်ရရှိကာ ဧကရာဇ်ဖလား​​ြကီး​​ကို ဆွတ်ခူး​​ရရှိသွား​​​ေလသည်။​
ဆူမို နပန်း​​သတ်အား​​ကစား​​နည်း​​သည် ယခုအခါ အထက်တန်း​​​ေကျာင်း​​များ​​နှင့်​​ တက္ကသိုလ်များ​​တွင် လည်း​​ လူြကိုက်များ​​သည့်​​ အား​​ကစား​​နည်း​​ ြဖစ်​​ေပသည်။​ ဂျပန်လူမျိုး​​တို့​​က မိမိတို့​​ ရိုး​​ရာယဉ်​​ေကျး​​မှု ဓ​​ေလ့​​ကို ထိန်း​​သိမ်း​​နိုင်မှုသည် နိုင်ငံ​​ေတာ်ကို ကာကွယ်​​ေစာင့်​​​ေရှာက်ရာ​​ေရာက်သည်ဟု ယံုြကည်ထား​​ သည့်​​အတိုင်း​​ ဂျပန်ရိုး​​ရာ အား​​ကစား​​တစ်ခုြဖစ်​​ေသာ “ဆူမို”ကို မ​​ေပျာက်မပျက်​​ေစရန် အား​​​ေပး​​ချီး​​ ​​ေြမှာက်ြက​​ေပသည်။​
ထို့​​​ေြကာင့်​​ တစ်ချိန်က ဂျပန်ရိုး​​ရာအား​​ကစား​​နည်း​​တစ်ခုြဖစ်​​ေသာ ဂျူဒိုကိုသာလျှင် ကမ္ဘာကသိခဲ့​​ ​​ေသာ်လည်း​​ ယခုမူ ဆူမို နပန်း​​သတ် အား​​ကစား​​နည်း​​သည် ကမ္ဘာအနှံ့​​ လူသိများ​​လာသည့်​​ အား​​ကစား​​တစ်ရပ် ြဖစ်လာခဲ့​​​ေပသည်။​ ....။​

ကျွန်​​ေတာ်သိသ​​ေလာက်သာ တင်ြပထား​​ြခင်း​​ြဖစ်ပါသည်။​

Lin Oo (psy)

Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on 12/26/2007. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
 • သခင်
 • က​​ေလာမိုး​​
 • အြကိုက် စရိုက်
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည် ဒုတိယ ကဗျာစာအုပ်
 • ကျီး​​သဲ​​ေလး​​ထပ်ဆရာ​​ေတာ်ြကီး​​၏ ဆံုး​​မကဗျာ
 • နှလံုး​​သား​​နဲ့​​ ဖတ်​​ေပး​​ပါ....ကဗျာချစ်သူများ​​
 • နီကိုရဲ​​ေရ....... မြကည်ြပာကို စာတမ်း​​သွင်း​​သူ
 • ဂစ်တာအိုတစ်လံုး​​​ေပါ်မှ ​​ေရာင်စံုဒီဇိုင်း​​များ​​
 • ဦး​​ပဥ္စင်း​​သံုး​​ပါး​​
 • မင်း​​သိရဲ့​​လား​​ (၂)
 • မိုး​​ဦး​​​ေလြပည်
 • ?max-results=10">ကဗျာများ​​'); ?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
  Comments

  dailyvid


  FLICKR PHOTO STREAM

  2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign